Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Groothandel Su (KvK-nummer: 62905171)
  • “Product” of “producten”: door Groothandel Su aangeboden of geleverde producten;
  • Dienst” of “diensten” : door Groothandel Su aangeboden of geleverde diensten;
  • “wederpartij”: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die een opdracht aan Groothandel Su verstrekt tot levering van producten en/of diensten

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Groothandel Su gedaan aan of aangegaan met derden evenals op de uitvoering daarvan.

1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Groothandel Su deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering terzake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden.

 

2. Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen door of namens Groothandel Su op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de wederpartij zijn onherroepelijk. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Groothandel Su kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.2 Groothandel Su is bevoegd elk aanbod nog tot vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen.

2.3 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Groothandel Su, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.

2.4 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Groothandel Su te zijn aanvaard indien en zodra Groothandel Su dit schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen. Groothandel Su is bovendien slechts gebonden zoals zij heeft aanvaard.

2.5 Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen binnen 5 werkdagen na de datum van de bevestiging door de wederpartij schriftelijk aan Groothandel Su te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.6 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Groothandel Su niet dan nadat en in zoverre zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.7 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

 

3. Conformiteit en gegevens

3.1 Alle opgaven door Groothandel Su van hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Groothandel Su kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De wederpartij dient de overeenstemming met door Groothandel Su opgegeven of met Groothandel Su overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Opgaven van Groothandel Su betreffende hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden Groothandel Su niet.

3.3 De wederpartij dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten en de daarbij behoren de verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de wederpartij.

3.4 De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Groothandel Su verstrekte gegevens en informatie. Groothandel Su is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de wederpartij door Groothandel Su verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Groothandel Su staan of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Groothandel Su daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 

4. (Leverings)termijnen

4.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht Groothandel Su niet tot schadevergoeding en geeft de wederpartij niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De wederpartij is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Groothandel Su niet binnen een door de wederpartij gestelde termijn van tenminste gelijk aan de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven.

4.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Groothandel Su benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Groothandel Su benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

4.3 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Groothandel Su ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door de wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

4.4 De aflevering van de producten geschiedt CPT. Groothandel Su bepaalt de wijze van verzending en de verzendroute. De producten zijn voor risico en rekening van de wederpartij van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.

4.5 Transport en/of verzending van de producten geschiedt voor risico van de wederpartij. De wederpartij is verplicht de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen.

4.6 Indien de wederpartij de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Groothandel Su dat wenselijk en/of noodzakelijk acht voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen. Groothandel Su heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming zijdens de wederpartij, te allen tijde de bevoegdheid, ter keuze van Groothandel Su, hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

4.7 Groothandel Su is niet verplicht om een verzoek van de wederpartij tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Groothandel Su daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij.

4.8 Groothandel Su is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

 

5. Prijs

5.1 Door Groothandel Su opgegeven of met Groothandel Su overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, maar exclusief BTW en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten en/of diensten en het vervoer daarvan. Door Groothandel Su opgegeven prijzen zijn berekend voor aflevering CPT. Groothandel Su is gerechtigd om voor orders voor een bedrag lager dan een door Groothandel Su vast te stellen minimum orderbedrag een toeslag in rekening te brengen.

5.2 De op de website van Groothandel Su vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

5.3 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten (al of niet door Groothandel Su van derden betrokken) wijzigen, is Groothandel Su gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

 

6. Betaling

6.1 Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, door automatische incasso, storting of overmaking op een op de factuur vermelde rekening. Het factuurbedrag dient volledig en derhalve zonder aftrek van enige korting betaald te worden.

6.2 De wederpartij geeft elk beroep op opschorting of verrekening jegens Groothandel Su onvoorwaardelijk en onherroepelijk prijs.

6.3 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de wederpartij in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de wederpartij gehouden Groothandel Su hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

6.4 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de wederpartij zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 procent per maand, tenzij de wettelijke handelsrente (art 6: 119a BW) hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.

6.5 Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Groothandel Su echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6.6 Groothandel Su is te allen tijde gerechtigd om van wederpartij vooruitbetaling, onmiddellijke betaling of zekerheidsstelling te verlangen.

6.7 Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten en/of diensten.

6.8 Groothandel Su is te allen tijde gerechtigd om haar leveringsplicht op te schorten.

6.9 Terzake van al hetgeen wederpartij tegenover Groothandel Su verschuldigd is, geldt als volledig bewijs de boekhouding en administratie van Groothandel Su, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.

6.10 Indien wederpartij van oordeel is dat het factuurbedrag dat zij verschuldigd is, onjuist is, is zij gehouden om daarvan binnen vijf werkdagen na factuurdatum bij Groothandel Su schriftelijk opgave te doen, onder nauwkeurige opgave van de door wederpartij gepretendeerde foutieve bedragen, bij gebreke waarvan het recht om bezwaar te maken tegen het factuurbedrag vervalt.

6.11 Groothandel Su is te allen tijde bevoegd haar vorderingen op de wederpartij te verrekenen met bedragen die Groothandel Su of enige aan haar gelieerde vennootschap aan wederpartij verschuldigd is.

6.12 De door wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op.

 

7. Controle en klachtplicht

7.1 Groothandel Su staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten en/of diensten in overeenstemming met wat de wederpartij op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Groothandel Su geleverde producten en/of diensten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen of de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen, dan wel een redelijke prijsvermindering toekennen. Deze garantie geldt gedurende een periode van 2 weken vanaf levering, tenzij de uiterste gebruiksdatum dan wel houdbaarheidsdatum van de producten eerder valt. In welk geval de garantie geldt tot de uiterste gebruiksdatum dan wel houdbaarheidsdatum van de producten. De opslag van de producten dient te geschieden conform productspecificatie.

7.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van het verwerken door de wederpartij van de producten, het door (personeel van) de wederpartij ondeugdelijk of in strijd met de productspecificatie vervoeren, bewaren of gebruiken van producten dan wel door ander dan het normale voorziene gebruik.

7.3 De wederpartij dient de geleverde producten en/of diensten meteen na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de wederpartij opleveren.

7.4 De wederpartij dient eventuele klachten over de producten, diensten en/of de uitvoering van de overeenkomst binnen 2 dagen nadat de wederpartij het gebrek ontdekt dan wel had behoren te ontdekken bij Groothandel Su in te dienen. Indien het een gebrek aan een versproduct betreft dient de wederpartij eventuele klachten binnen 24 uur na levering bij Groothandel Su in te dienen. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Groothandel Su.

7.5 De wederpartij dient Groothandel Su in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Groothandel Su te houden om de tekortkoming vast te stellen, op straffe van verval van ieder recht op herstel, vervanging, ontbinding en/of schadeloosstelling.

7.6 Goederen, waaromtrent wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig, ongebruikt, onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van Groothandel Su voor nader onderzoek aan Groothandel Su of een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld. Op haar eerste verzoek zal aan Groothandel Su prompt toegang worden verleend tot de plaats(en), waar de goederen zich bevinden.

7.7 Na constatering van een tekortkoming in een product en/of dienst is de wederpartij verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

7.8 Indien de wederpartij tot gebruik, vermenging, verwerking of doorverkoop van producten is overgegaan, kan zij geen aanspraken jegens Groothandel Su meer doen gelden.

7.9 In geval van bemonstering zal deze door een beëdigde monsternemer of een andere daartoe bevoegde deskundige naar keuze van Groothandel Su geschieden; namens beide partijen verzegelde monsters leveren tussen partijen dwingend bewijs op wat betreft de samenstelling, kwaliteit en staat van goederen ten tijde van de monsterneming.

7.10 Onderzoek van de goederen of van monsters daarvan zal in eerste instantie door Groothandel Su worden verricht dan wel, in geval van betwisting door wederpartij, worden opgedragen aan TNO Voeding te Zeist of een ander door Groothandel Su aan te wijzen, daartoe geëigend instituut. De kosten van bemonstering en onderzoek komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.

7.11 Elk vorderingsrecht van de wederpartij vervalt indien hij niet of niet volledig aan zijn verplichtingen ingevolge het in dit artikel (artikel 7) bepaalde voldoet.

7.12 De door Groothandel Su te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Groothandel Su kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

7.13 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten en/of diensten geven de wederpartij geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten en/of diensten.

 

8. Aansprakelijkheid Groothandel Su

8.1 Buiten het bepaalde in artikel 7 heeft de wederpartij geen enkele aanspraak op Groothandel Su wegens gebreken in of met betrekking tot de door Groothandel Su geleverde producten en/of diensten.

8.2 Groothandel Su is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen schade aan personen of andere zaken, immateriële schade, gederfde inkomsten, stagnatieschade, schade als gevolg van een recall en andere gevolgschade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er aan de zijde van Groothandel Su sprake is van opzet of grove schuld.

8.3 Indien een medewerker en/of hulppersoon van Groothandel Su en/of een door of namens Groothandel Su ingeschakelde derde wordt aangesproken terzake van door deze, bij de uitvoering van de overeenkomst met de wederpartij, aan de wederpartij toegebrachte schade, heeft deze het recht zich te beroepen op dezelfde aansprakelijkheidsbeperkingen en/of –uitsluitingen waar Groothandel Su zich op kan beroepen.

8.4 Alle op de website(s) van Groothandel Su gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Groothandel Su te leveren producten of diensten zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is Groothandel Su niet aansprakelijk.

8.5 In alle gevallen waarin Groothandel Su gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan tweemaal de netto-factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten, waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 25.000,-. Indien de schade gedekt is door de aansprakelijkheidsverzekering van Groothandel Su zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

8.6 Iedere vordering op Groothandel Su, tenzij deze door Groothandel Su is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

8.7 De wederpartij zal Groothandel Su vrijwaren voor alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang daarvan, van derden en ziet te dezer zake van regres op Groothandel Su af.

 

9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Groothandel Su, al dan niet ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert of bemoeilijkt, zoals onder andere (doch niet uitsluitend) gebrek aan grondstoffen, stagnatie van de aanvoer van grondstoffen of halffabrikaten, de afvoer van gereed product als gevolg van weersomstandigheden, transportbelemmeringen, bedrijfsstoringen, gebreken of schade aan productiemiddelen, staking of vergelijkbare acties, (al dan niet toerekenbare) tekortkoming aan de zijde van door Groothandel Su ingeschakelde derden, alsmede maatregelen van overheidswege.

9.2 Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten, geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan, nadat de overmachtsituatie twee weken heeft voortgeduurd, een en ander zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.

9.3 Indien Groothandel Su met meerdere partijen een overeenkomst heeft gesloten terzake gelijke of gelijksoortige goederen en zij niet in staat is alle overeenkomsten ten volle na te komen, is zij bevoegd naar eigen inzicht te bepalen welke overeenkomst zij in welke mate nakomt.

9.4 Indien Groothandel Su bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Groothandel Su behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren producten en diensten geheel door de wederpartij zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.

10.2 De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren dan wel het eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

10.3 De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Groothandel Su veilig te stellen. De wederpartij dient in ieder geval de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Groothandel Su te bewaren.

10.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om Groothandel Su daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

10.5 De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Groothandel Su ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Groothandel Su gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens Groothandel Su bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.

10.6 Voor het geval Groothandel Su zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Groothandel Su en door Groothandel Su aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Groothandel Su zich bevinden en die zaken terug te nemen. De kosten voor retournering zijn voor rekening van de wederpartij. De wederpartij stelt op eerste verzoek de leverancier in de gelegenheid alle aan de wederpartij geleverde zaken terug te halen.

10.7 Door de leverancier geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendoms-voorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt/verbruikt. In geval van doorverkoop/doorlevering is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen, behoudens in het geval van verkoop aan consumenten.

 

11. Risico-overgang/Vrijwaring

11.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop producten aan de wederpartij in de macht van de wederpartij worden gebracht.

11.2 De wederpartij vrijwaart Groothandel Su voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Groothandel Su toerekenbaar is.

11.3 .Indien Groothandel Su uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Groothandel Su zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Groothandel Su, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Groothandel Su en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

 

12. Annulering

12.1 De wederpartij mag een gesloten overeenkomst niet annuleren. Indien de wederpartij een gesloten overeenkomst toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst
redelijkerwijs gemaakte kosten, de winstderving en andere schade van Groothandel Su, te vermeerderen met BTW, aan Groothandel Su te vergoeden.

 

13. Cessie

13.1 De wederpartij is niet bevoegd zijn rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst met Groothandel Su aan derden over te dragen, een en ander behoudens uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Groothandel Su.

 

14. Intellectuele eigendom

14.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en/of diensten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Groothandel Su ontwikkelt, vervaardigt of
verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan Groothandel Su.
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Groothandel Su

14.2 Groothandel Su heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie
van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

15. Vertegenwoordiging

15.1 Indien degene die de opdrachtbevestiging/overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt, is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Groothandel Su
verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf de wederpartij.

 

16. Partiële nietigheid, Afstand

16.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel
mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet vernietigbaar/nietig is.

16.2 Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door Groothandel Su, brengt dit niet mee dat Groothandel Su afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.

 

17. Toepasselijk recht, Geschillen

17.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Groothandel Su en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het op 11 april 1980 te Wenen
gesloten VN Koopverdrag (CISG) Trb 1981, 184 en 1986, 61.

17.2 Indien en voor zover in de overeenkomst tussen partijen en/of in deze algemene voorwaarden verwezen wordt naar termen, voorkomende in de “INCOTERMS’, zullen deze termen worden uitgelegd in
overeenstemming met de daaraan laatstelijk door de International Chamber of Commerce (ICC) gegeven betekenis.

17.3 Alle geschillen tussen Groothandel Su en de wederpartij zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Groothandel Su is gevestigd. In afwijking hiervan is Groothandel
Su bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de wederpartij te wenden.

 

18. Vindplaats en wijziging voorwaarden

18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

18.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Groothandel Su.

18.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Groothandel Su